This project is read-only.
OrchardCMS - Lokalizacija je projekat lokalizacije Orchard CMS-a na srpski, hrvatski, srpskohrvatski, hrvatskosrpski i sve ostale jezike sa područija ex-YU. Pokušaćemo da iskorisitmo sličnosti u jezicima kako bi jedni drugima pomogli i olakšali lokalizaciju Orchard-a.

Za detaljno uputstvo pogledajte http://weblogs.asp.net/bleroy/archive/2011/01/13/creating-and-maintaining-orchard-translations.aspx

Izdanja

Trenutno su dostupna dva izdanja i to paketi za sr-Latn-RS i sr-Cyrl-RS. Paketi lokalizuju sve module i teme koje se isporučuju sa Orchard-om v 1.0.20.0. U planu je lokalizacija najpopularnijih modula koje je razvio Orchard Community.

Alati:

Najbolji alat za prevođenje je Notepad. Ne koristite POEdit pošto nepravilno formatira sadržaj fajlova i pravi probleme sa enkodiranjem fajla u UTF-8

Last edited Feb 23, 2011 at 9:25 AM by ipavlovi, version 11